Umiastów

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27,
z dnia 23.02.2023 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej MPRI sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości będzie odbywała się zgodnie z „Regulaminem zbywania prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie do nieruchomości gruntowych spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” (dalej Regulamin).

W skład nieruchomości wchodzą grunty o przeznaczeniu rolnym, wobec czego przy nabyciu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. nr 64 poz. 592 z późn. zm.), (dalej: UKUR).
Ogłoszenie dostępne jest również na platformie
erolnik.gov.pl.

Zapraszamy do składania pisemnych ofert na zakup prawa własności działek niezabudowanych położonych w Umiastowie:

1 lokalizacja: działka ew. 61/6 we wsi Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Umiastowie, działka nr 61/6 obręb 0023 Umiastów o powierzchni 0,1661 ha (1 661 m2), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA1P/00043112/8cz., (dalej Umiastów 1).
Użytki i klasy bonitacyjne wg rejestru gruntów dla działki 61/6: RIIIa – 0,1307 ha, RII – 0,0354 ha. Przeznaczenie w mpzp – 16 MN/U (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa).
Cena wywoławcza: 453 900,00 zł netto (plus VAT)

2 lokalizacja: działka ew. 61/7 we wsi Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Umiastowie, działka nr 61/7 obręb 0023 Umiastów o powierzchni 1,3211 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA1P/00043112/8cz., (dalej Umiastów 2).
Użytki i klasy bonitacyjne wg rejestru gruntów dla działki 61/7: RIIIa – 0,2066 ha, RII – 0,9155 ha, RIIIb – 0,1191ha, RIVa – 0,0026 ha, W-RII – 0,0039 ha, LzII – 0,0734 ha. Przeznaczenie w mpzp – 3R (tereny rolnicze).
Cena wywoławcza: 375 300,00 zł netto (plus VAT)

3 lokalizacja: działka ew. 61/8 we wsi Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Umiastowie, działka nr 61/8 obręb 0023 Umiastów o powierzchni 0,9990 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA1P/00043112/8cz., (dalej Umiastów 3).
Użytki i klasy bonitacyjne wg rejestru gruntów dla działki 61/8: RIIIa – 0,1603 ha, RII – 0,4386 ha, RIIIb – 0,2603 ha, RIVa – 0,0184 ha, LzII – 0,1214 ha. Przeznaczenie w mpzp – 3R (tereny rolnicze).
Cena wywoławcza: 318 300,00 zł netto (plus VAT)

4 lokalizacja: działka ew. 61/9 we wsi Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Umiastowie, działka nr 61/9 obręb 0023 Umiastów o powierzchni 0,9990 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA1P/00043112/8cz., (dalej Umiastów 4).
Użytki i klasy bonitacyjne wg rejestru gruntów dla działki 61/9: RIIIa – 0,0275 ha, RII – 0,9715 ha. Przeznaczenie w mpzp – 3R (tereny rolnicze).
Cena wywoławcza: 301 100,00 zł netto (plus VAT)

5 lokalizacja: działka ew. 65/4 we wsi Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Umiastowie, działka nr 65/4 obręb 0023 Umiastów o powierzchni 4,68 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA1P/00043112/8cz., (dalej Umiastów 5).
Użytki i klasy bonitacyjne wg rejestru gruntów dla działki 65/4: RII – 1,53 ha, RIIIa – 0,42 ha, RIIIb – 0,28 ha, ŁIII – 1,77 ha, ŁIV– 0,50 ha, W – 0,09 ha, N – 0,09 ha. Przeznaczenie w mpzp – 4R (tereny rolnicze), 7kDD (drogi dojazdowe), 2WS (tereny wód powierzchniowych).
Cena wywoławcza: 1 186 400,00 zł netto (plus VAT)

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty na każdą wybraną nieruchomość oddzielnie z dopiskiem „Oferta na nieruchomość, Umiastów ...”, w sekretariacie MPRI sp. z o.o., 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Oferty można składać do dnia 30 marca 2023 r., do godz. 12.00, w sekretariacie MPRI sp. z o.o., adres i warunki jak wyżej (o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na ww. adres).
2. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu (na nr rachunku MPRI sp. z o.o.: 86 1160 2202 0000 0001 2419 4079), powinna nastąpić w terminie do dnia 29 marca 2023 r., według poniższego schematu:
a) Umiastów 1 – 45 390 zł,
b) Umiastów 2 – 37 530 zł,
c) Umiastów 3 – 31 830 zł,
d) Umiastów 4 – 30 110 zł,
e) Umiastów 5 – 118 640 zł.

O dotrzymaniu warunku uczestnictwa w przetargu decyduje moment uznania rachunku bankowego MPRI sp. z o.o. Wpłacone wadium podlega zwrotowi na rzecz oferenta, przepadkowi na rzecz MPRI sp. z o.o. lub zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wpłata wadium będzie jednocześnie uznawana za zaakceptowanie warunków Regulaminu i pozostałych warunków przetargu.

II. Oferta powinna zawierać, w szczególności:
1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres, numer kontaktowy Oferenta, adres mailowy.
2. Datę sporządzenia Oferty.
3. Oferowaną cenę netto.
4. Wskazanie numeru konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.
5. Oświadczenie Oferenta, iż: zapoznał się z Nieruchomością będącą przedmiotem przetargu w szczególności z jej stanem faktycznym i prawnym i akceptuje stan Nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń, zapoznał się z warunkami Przetargu (w tym z Regulaminem) i że akceptuje ich treść, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stosownie do treści § 18 Regulaminu.
6. Dokumenty poświadczające tożsamość osoby podpisującej ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Oferenta i działania w jego imieniu:
a) w przypadku osób prowadzących działalności gospodarczą – aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
b) w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny wydruk z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.
7. W przypadku konieczności uzyskania zgody, o której mowa w ustawie, umowie lub innym akcie prawnym, warunkującej ważność umowy nabycia przedmiotu Przetargu (w tym oświadczenia osoby trzeciej lub uchwały jednego z organów spółki kapitałowej) - dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody lub oświadczenie, że w stosunku do uczestnika Przetargu nie jest wymagane uzyskanie zgody na nabycie Nieruchomości.
8. Oświadczenie o statusie Oferenta w odniesieniu do przepisów ustawy UKUR, w szczególności do zapisów art. 2a ustawy (nie dotyczy działki Umiastów 1).
9. Uzasadnienie nabycia zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana oraz przewidywany sposób jej wykorzystania (dot. art. 2a ust. 5b UKUR), (nie dotyczy działki Umiastów 1).
10. Dowód wpłaty wadium.

III. Wybór oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2023 r., o godz. 13.00, w obecności Komisji Przetargowej, w MPRI sp. z o.o. przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie, natomiast ogłoszenie wyników przetargów nastąpi w ciągu 5 dni od otwarcia ofert. Termin zawarcia stosownej umowy zostanie wyznaczony przez MPRI sp. z o.o., z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
2. Warunki udziału w wyborze ofert określa Regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mpri.pl, przesyłany również drogą elektroniczną na wskazany przez zainteresowany podmiot adres e-mail.
3. MPRI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w całości bądź w części oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny, zgodnie z przyjętym Regulaminem. Osoba ustalona jako nabywca Nieruchomości zobowiązana jest wpłacić 100% ceny nabycia Nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium) na rzecz MPRI sp. z o.o. nie później niż na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym o spełnieniu ww. warunku decyduje data uznania rachunku bankowego MPRI sp. z o.o. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca Nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny w miejscu i terminie podanym przez MPRI sp. z o.o. w celu zawarcia umowy, to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Biurem Zarządzania Nieruchomościami:
Katarzyna Potęga, tel. +48 504 018 161, e-mail: k.potega@mpri.pl

Pliki do pobrania

>>> Regulamin zbywania nieruchomości

>>> Informacja przetargowa Umiastów działki rolne

>>> Wypis z rejestru gruntów

Informacje podstawowe
Numer
003
Rodzaj
Teren
Typ transakcji
Sprzedaż
O nieruchomości
Miejscowość
Umiastów
Dzielnica
Umiastów
Ulica
Umiastów
Cena za 1 m2
0 PLN
Cena do negocjacji
nie
Mapa lokalizacji
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies