Umiastów

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27
z dnia 21.02.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej MPRI sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości będzie odbywała się zgodnie z „Regulaminem zbywania prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie do nieruchomości gruntowych Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” (dalej Regulamin).

W skład nieruchomości wchodzą grunty o przeznaczeniu rolnym, wobec czego przy nabyciu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. nr 64 poz. 592 z późn. zm.), (dalej: UKUR). Ogłoszenie dostępne jest również na platformie erolnik.gov.pl

Zapraszamy do składania pisemnych ofert na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Umiastowie, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, na którą składają się nieruchomości:

- uregulowana w księdze wieczystej KW WA1P/00044459/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, stanowiąca działkę nr 20/17, obręb 0023-Umiastów, o powierzchni 461 134 m2,
- uregulowana w księdze wieczystej KW WA1P/00058753/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, stanowiąca działki z obrębu 0023-Umiastów nr 20/11 o powierzchni 34 m2, nr 20/12 o powierzchni 2 036 m2, nr 20/18 o powierzchni 793 m2,

dalej (Umiastów).

Nieruchomość zlokalizowana jest u zbiegu ulicy Umiastowskiej z ulicą Okrężną we wsi Umiastów przy drodze wojewódzkiej 718 biegnącej z Pruszkowa przez Ołtarzew do drogi krajowej nr 2 Warszawa – Poznań. Od Warszawy oddalona jest o 21 km, a od Ożarowa Mazowieckiego o 5 km. Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi. Od północy sąsiaduje z zabudową jednorodzinną, szkołą, nową zabudową wielorodzinną. Z pozostałych stron do nieruchomości przylegają grunty rolne oraz rozproszona zabudowa jednorodzinna. W niedalekiej odległości znajduje się przystanek autobusowy i sklep spożywczy.

Wg planu miejscowego nieruchomość stanowi: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (dawny hotel robotniczy) – 2 863 m2 (MW/U), teren zabytkowego parku podworskiego wraz z budynkiem dworu – 20 480 m2 (ZP/MN/U), tereny zieleni i bazy zieleni wraz z drogami dojazdowymi, tereny użytkowane rolniczo z możliwością zabudowy – 237 660 m2 (ZP/ZB, 1ZB, 2ZB, 22-24KDD), tereny rolnicze bez prawa zabudowy i zieleni naturalnej – 178 794 m2 (19R, 1ZN), tereny zabudowy usługowej – 24 200 m2 (3U).

Użytki i klasy bonitacyjne wg rejestru gruntów:

- działka 20/17: RIIIa – 18,4600 ha, RIIIb – 8,5233 ha, RIVa – 1,6500 ha, RIVb – 4,5791 ha, RV – 8,3481 ha, W – 0,2900 ha, LzIII – 1,3798 ha, LzV – 0,0855 ha, Bi – 1,9310 ha, N – 0,8666 ha,
- działka 20/11 – RIIIb – 0,0034 ha,
- działka 20/12 – Bi – 0,2036 ha,
- działka 20/18 – RIIIa - 0,0793 ha.

Cena wywoławcza: 21 000 000,00 zł (plus VAT).

Ze stanem nieruchomości można zapoznać się do dnia składania ofert. Oferent będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w terminie do dnia składania ofert. Oferent będzie miał możliwość sporządzenia due diligence faktycznego i prawnego na koszt własny. MPRI sp. z o.o. udostępni posiadane dokumenty na potrzeby badania due diligence podmiotowi uprawnionemu do jego sporządzenia wskazanemu przez oferenta. Warunkiem przekazania powyższych informacji jest podpisanie deklaracji o zachowaniu poufności.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty z dopiskiem „Oferta Umiastów”, w sekretariacie MPRI sp. z o.o., 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Oferty można składać do dnia 30 marca 2022 r., do godz. 12.00, w sekretariacie MPRI sp. z o.o., adres i warunki jak wyżej (o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na w/w adres).
2. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu tj. 2 100 000 zł (na nr rachunku MPRI sp. z o.o.: 86 1160 2202 0000 0001 2419 4079), powinna nastąpić w terminie do dnia 29 marca 2022 r.

O dotrzymaniu warunku uczestnictwa w przetargu decyduje moment uznania rachunku bankowego MPRI sp. z o.o. Wpłacone wadium podlega zwrotowi na rzecz oferenta, przepadkowi na rzecz MPRI sp. z o.o. lub zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wpłata wadium będzie jednocześnie uznawana za zaakceptowanie warunków Regulaminu i pozostałych warunków przetargu.

II. Oferta powinna zawierać, w szczególności:
1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres, numer kontaktowy Oferenta, adres mailowy.
2. Datę sporządzenia Oferty.
3. Oferowaną cenę netto.
4. Wskazanie numeru konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.
5. Oświadczenie Oferenta, iż: zapoznał się z Nieruchomością będącą przedmiotem przetargu w szczególności z jej stanem faktycznym i prawnym i akceptuje stan Nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń, zapoznał się z warunkami Przetargu (w tym z Regulaminem) i że akceptuje ich treść, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stosownie do treści § 18 Regulaminu.
6. Dokumenty poświadczające tożsamość osoby podpisującej ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Oferenta i działania w jego imieniu:
a) w przypadku osób prowadzących działalności gospodarczą – aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
b) w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny wydruk z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.
7. W przypadku konieczności uzyskania zgody, o której mowa w ustawie, umowie lub innym akcie prawnym, warunkującej ważność umowy nabycia przedmiotu Przetargu (w tym oświadczenia osoby trzeciej lub uchwały jednego z organów spółki kapitałowej) - dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody lub oświadczenie, że w stosunku do uczestnika Przetargu nie jest wymagane uzyskanie zgody na nabycie Nieruchomości.
8. Oświadczenie o statusie Oferenta w odniesieniu do przepisów ustawy UKUR, w szczególności do zapisów art. 2a ustawy.
9. Uzasadnienie nabycia zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana oraz przewidywany sposób jej wykorzystania (dot. art. 2a ust. 5b UKUR)
10. Dowód wpłaty wadium.

III. Wybór oferty:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2022 r., o godz. 13.00, w obecności Komisji Przetargowej, w siedzibie MPRI sp. z o.o. przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie, natomiast ogłoszenie wyników przetargów nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin zawarcia stosownej umowy zostanie wyznaczony przez MPRI sp. z o.o., z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
2. Warunki udziału w wyborze ofert określa Regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mpri.pl, przesyłany również drogą elektroniczną na wskazany przez zainteresowany podmiot adres e-mail.
3. MPRI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w całości bądź w części oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny, zgodnie z przyjętym Regulaminem. Osoba ustalona jako nabywca Nieruchomości zobowiązana jest wpłacić 100% ceny nabycia Nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium) na rzecz MPRI sp. z o.o. nie później niż na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym o spełnieniu w/w warunku decyduje data uznania rachunku bankowego MPRI sp. z o.o. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca Nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny w miejscu i terminie podanym przez MPRI w celu zawarcia umowy, to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Biurem Zarządzania Nieruchomościami:
Katarzyna Potęga, tel. 504 018 161, e-mail: k.potega@mpri.pl

Pliki do pobrania

>>> Regulamin zbywania nieruchomości

>>> Informacja przetargowa Umiastów

>>> Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

>>> Wypis z rejestru gruntów

Informacje podstawowe
Numer
002
Lokalizacja
Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki
Metraż
463 997m2
Rodzaj
Teren
Typ transakcji
Sprzedaż
O nieruchomości
Miejscowość
Umiastów
Dzielnica
Umiastów
Ulica
Umiastowska/Okrężna
Powierzchnia
463 997 m2
Cena za 1 m2
0 PLN
Cena do negocjacji
tak
Dane opiekuna oferty
Katarzyna Potęga
Mapa lokalizacji
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies