Aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - KRĘCZKI KAPUTY

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 (dalej: MPRI), ogłasza przetarg ustny nieograniczony (dalej: licytację) na sprzedaż prawa własności nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości będzie odbywała się zgodnie z „Regulaminem zbywania prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie do nieruchomości gruntowych Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” (dalej: Regulamin).

Zapraszamy do składania zgłoszeń udziału w licytacji (dalej: Zgłoszenie) na zakup nieruchomości:
KRĘCZKI KAPUTY, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Kręczkach Kaputach, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1P/00042793/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działki ewidencyjne od nr 8/3 do nr 8/80 i nr 8/82 obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, o łącznej powierzchni 100.267 m2, (dalej: Nieruchomość).
Nieruchomość gruntowa położona jest w kwartale ulic: Żyzna, Platynowa, Zaciszna, Sochaczewska w odległości około 2,2 km od ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 92) będącej trzonem komunikacyjnym dla tego rejonu, stanowiąca drogę wylotową w kierunku Łodzi i Poznania. Odległość od granicy Warszawy ok 8,1 km (ul. Lazurowa). Nieruchomość jest położona na obszarze, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Kręczki przyjęty Uchwałą Nr 24/02 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002 r. Teren nieruchomości jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (M), oczyszczalnię ścieków lokalnych (NO), ujęcie wody dla potrzeb lokalnych (WZ), zieleń urządzoną (ZZ), usługi i parking osiedlowy (U/KP). Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Cena wywoławcza: 14 119 000 zł netto
Wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 1 411 900 zł
Minimalne postąpienie: 141 190 zł
Cena Nieruchomości powiększona zostanie o podatek VAT.

Ze stanem Nieruchomości można zapoznać się do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień składania zgłoszenia udziału w licytacji. Zainteresowany będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentami (m.in.: przygotowaną przez MPRI przykładową „Analizą możliwości zagospodarowania terenu w oparciu o MPZP”) dotyczącymi Nieruchomości, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień składania zgłoszenia. Zainteresowany będzie miał możliwość sporządzenia np. due diligence faktycznego i prawnego na koszt własny. MPRI udostępni posiadane dokumenty na potrzeby badania due diligence podmiotowi uprawnionemu do jego sporządzenia wskazanemu przez Zainteresowanego. Warunkiem przekazania powyższych informacji jest podpisanie deklaracji o zachowaniu poufności.

Licytacja zostanie przeprowadzona w siedzibie MPRI lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej platformy/aplikacji Zoom. Opis minimalnych wymagań dla platformy/aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały wskazane w „Informacji przetargowej”, zamieszczonej na stronie www.mpri.pl. O formie przeprowadzenia licytacji, oferenci zostaną poinformowani po otwarciu zgłoszeń.

I. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest:
1. Złożenie zgłoszenia udziału w licytacji z dopiskiem „Zgłoszenie - nieruchomość Kręczki”, w sekretariacie MPRI, 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, w godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia można składać do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 12.00, w sekretariacie MPRI, adres i warunki jak wyżej (o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na w/w adres).
2. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, tj. kwoty 1 411 900 zł (na nr rachunku MPRI: 86 1160 2202 0000 0001 2419 4079), powinna nastąpić w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Uczestnikami licytacji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wniosą we właściwej formie oraz we wskazanym terminie wadium. O dotrzymaniu warunku uczestnictwa w przetargu decyduje moment uznania rachunku bankowego MPRI. Wpłacone wadium podlega: zaliczeniu na poczet ceny nabycia Nieruchomości, zwrotowi (w przypadku odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia m.in.: w związku z korzystniejszym postąpieniem przez inny podmiot lub zakończenia z wynikiem negatywnym licytacji) na rzecz Zainteresowanego lub przepadkowi na rzecz MPRI (w przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży), zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Zainteresowany zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Wpłata wadium będzie jednocześnie uznawana za zaakceptowanie warunków Regulaminu i pozostałych warunków licytacji.

II. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres, numer kontaktowy Zgłaszającego.
2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
3. Oferowaną cenę netto.
4. Wskazanie numeru konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.
5. Oświadczenie Zgłaszającego, iż: zapoznał się z Nieruchomością będącą przedmiotem przetargu w szczególności z jej stanem faktycznym i prawnym i akceptuje stan Nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń, zapoznał się z warunkami licytacji (w tym z Regulaminem) i że akceptuje ich treść, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stosownie do treści § 18 Regulaminu.
6. Dokumenty poświadczające tożsamość osoby podpisującej zgłoszenie wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Zgłaszającego i działania w jego imieniu:
a) w przypadku osób prowadzących działalności gospodarczą – aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
b) w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny wydruk z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.
7. W przypadku konieczności uzyskania zgody, o której mowa w ustawie, umowie lub innym akcie prawnym, warunkującej ważność umowy nabycia przedmiotu licytacji (w tym oświadczenia osoby trzeciej lub uchwały jednego z organów spółki kapitałowej) - dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody lub oświadczenie, że w stosunku do uczestnika licytacji nie jest wymagane uzyskanie zgody na nabycie Nieruchomości.
8. Dowód wpłaty wadium.
9. Adres mailowy oferenta, na który zostanie przekazana informacja o wynikach otwarcia zgłoszeń do udziału w licytacji oraz przesłanie zaproszenia do wzięcia udziału w licytacji poprzez platformę Zoom.
10. Dane osoby/osób, które w imieniu zgłaszającego będą brały udział w licytacji ustnej wraz z załączeniem do zgłoszenia umocowania do czynnego udziału w licytacji (jeśli takie umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych: CEIDG, KRS).

III. Przeprowadzenie licytacji:
1. Otwarcie Zgłoszeń, które wpłynęły do MPRI nastąpi na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30, w siedzibie MPRI przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie. Wyniki otwarcia zgłoszeń (kwalifikacja do udziału w licytacji bądź odrzucenie zgłoszenia) wraz z informacją o sposobie przeprowadzenia licytacji, zostaną przesłane do oferentów w dniu 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.
2. Licytacja rozpocznie się o godz. 13.00 w dniu 20 kwietnia 2021 r. w siedzibie MPRI w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w warunkach reżimu sanitarnego lub przy wykorzystaniu darmowej platformy/aplikacji Zoom. Na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy oferenta, MPRI prześle link będący zaproszeniem do udziału w licytacji, na 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia licytacji( MPRI nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania wiadomości e-mail z linkiem przez Oferenta). Warunki udziału i przeprowadzenia licytacji określa Regulamin (w szczególności § 7 i 8 Regulaminu) dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mpri.pl, przesyłany również drogą elektroniczną na wskazany przez zainteresowany podmiot adres e-mail.
3. MPRI zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odwołania przetargu w całości bądź w części oraz unieważnienia licytacji w całości lub w części bez podania przyczyny, zgodnie z Regulaminem.
4. Termin zawarcia stosownej umowy sprzedaży zostanie wyznaczony przez MPRI z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić 100% ceny nabycia Nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium) na rzecz MPRI nie później niż na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym o spełnieniu ww. warunku decyduje data uznania rachunku bankowego MPRI.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca Nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny w miejscu i terminie podanym przez MPRI w celu zawarcia umowy, to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Biurem Zarządzania Nieruchomościami:
Katarzyna Potęga, tel. 504 018 161, e-mail: k.potega@mpri.pl
(prosimy o telefoniczne potwierdzanie wysłania zapytania na adres mailowy)

Do pobrania
Tytuł
Typ pliku
Rozmiar
Tytuł
Regulamin zbywania nieruchomości
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
299.08 KB
Tytuł
Informacja przetargowa
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
1.40 MB
Tytuł
Mapa podziałowa Kręczki
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
998.57 KB
Tytuł
Wypis z rejestru gruntów
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
3.51 MB
Tytuł
Wyciąg z MPZP
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
97.51 KB
Tytuł
Wymagania do obsługi aplikacji ZOOM
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
172.22 KB
Tytuł
Analiza możliwości zagospodarowania terenu Kręczki Kaputy
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
14.67 MB
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies