Aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - KRĘCZKI KAPUTY

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 (dalej: MPRI), ogłasza sprzedaż w trybie negocjacji (dalej: negocjacje) prawa własności nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości będzie odbywała się zgodnie z „Regulaminem zbywania prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie do nieruchomości gruntowych Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” (dalej: Regulamin).

Zapraszamy do składania zgłoszeń udziału w negocjacjach (dalej: Zgłoszenie) na zakup nieruchomości:
KRĘCZKI KAPUTY, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Kręczkach Kaputach, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1P/00042793/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działki ewidencyjne od nr 8/3 do nr 8/80 i nr 8/82 obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, o łącznej powierzchni 100.267 m2, (dalej: Nieruchomość).
Nieruchomość gruntowa położona jest w kwartale ulic: Żyzna, Platynowa, Zaciszna, Sochaczewska w odległości około 2,2 km od ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 92) będącej trzonem komunikacyjnym dla tego rejonu, stanowiąca drogę wylotową w kierunku Łodzi i Poznania. Odległość od granicy Warszawy 8,1 km (ul. Lazurowa). Nieruchomość jest położona na obszarze, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Kręczki przyjęty Uchwałą Nr 24/02 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002 r. Teren nieruchomości jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (M), oczyszczalnię ścieków lokalnych (NO), ujęcie wody dla potrzeb lokalnych (WZ), zieleń urządzoną (ZZ), usługi i parking osiedlowy (U/KP). Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Cena wywoławcza: 14 119 000 zł netto
Cena Nieruchomości powiększona zostanie o podatek VAT.

Ze stanem Nieruchomości można zapoznać się do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień składania zgłoszenia udziału w negocjacjach. Zainteresowany będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Nieruchomości, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień składania zgłoszenia. Zainteresowany będzie miał możliwość sporządzenia due diligence faktycznego i prawnego na koszt własny. MPRI udostępni posiadane dokumenty na potrzeby badania due diligence podmiotowi uprawnionemu do jego sporządzenia wskazanemu przez Zainteresowanego. Warunkiem przekazania powyższych informacji jest podpisanie deklaracji o zachowaniu poufności.

Negocjacje zostaną przeprowadzone w siedzibie MPRI. Negocjacje będą prowadzone w terminie od 13 do 27 sierpnia 2021 r.

I. Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest:
1. Złożenie zgłoszenia udziału w negocjacjach z dopiskiem „Zgłoszenie - nieruchomość Kręczki”, w sekretariacie MPRI, 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, w godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia można składać do dnia 11 sierpnia 2021 r., do godz. 12.00, w sekretariacie MPRI, adres i warunki jak wyżej (o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na w/w adres).

Uczestnikami negocjacji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

II. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres, numer kontaktowy Zgłaszającego.
2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
3. Oświadczenie Zgłaszającego, iż: zapoznał się z Nieruchomością będącą przedmiotem negocjacji w szczególności z jej stanem faktycznym i prawnym i akceptuje stan Nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń, zapoznał się z warunkami sprzedaży (w tym z Regulaminem) i że akceptuje ich treść, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stosownie do treści § 18 Regulaminu.
4. Dokumenty poświadczające tożsamość osoby podpisującej zgłoszenie wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Zgłaszającego i działania w jego imieniu:
a) w przypadku osób prowadzących działalności gospodarczą – aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
b) w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny wydruk z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.
5. W przypadku konieczności uzyskania zgody, o której mowa w ustawie, umowie lub innym akcie prawnym, warunkującej ważność umowy nabycia przedmiotu negocjacji (w tym oświadczenia osoby trzeciej lub uchwały jednego z organów spółki kapitałowej) - dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody lub oświadczenie, że w stosunku do uczestnika negocjacji nie jest wymagane uzyskanie zgody na nabycie Nieruchomości.
6. Adres mailowy oferenta, na który zostanie przekazana informacja o wynikach otwarcia zgłoszeń do udziału w negocjacjach oraz zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach.
7. Dane osoby/osób, które w imieniu zgłaszającego będą brały udział w negocjacjach wraz z załączeniem do zgłoszenia umocowania do czynnego udziału w negocjacjach (jeśli takie umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych: CEIDG, KRS).

III. Przeprowadzenie negocjacji:
1. Otwarcie Zgłoszeń, które wpłynęły do MPRI nastąpi na posiedzeniu niejawnym Zespołu negocjacyjnego w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godz. 12.30, w siedzibie MPRI przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie. Wyniki otwarcia zgłoszeń (kwalifikacja do udziału w negocjacjach bądź odrzucenie zgłoszenia) wraz z informacją o sposobie przeprowadzenia negocjacji, zostaną przesłane do oferentów w dniu 12 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Wraz z wynikami zostanie przesłany termin przeprowadzenia negocjacji, który w terminie 2 dni roboczych należy pisemnie potwierdzić.
2. Z przeprowadzenia negocjacji sporządzany jest protokół uzgodnień, który podpisuje Zespół negocjacyjny i uczestnik, a następnie jest przedstawiany Zarządowi MPRI. Zgodnie z przepisami § 15 Regulaminu, najpóźniej na jeden dzień przed terminem podpisania protokołu uzgodnień, oferent zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 10% ceny wynegocjowanej na nr rachunku MPRI: 86 1160 2202 0000 0001 2419 4079.
3. MPRI zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia Zgłoszeń, odwołania negocjacji w całości bądź w części oraz unieważnienia negocjacji w całości lub w części bez podania przyczyny, zgodnie z Regulaminem.
4. Termin zawarcia stosownej umowy sprzedaży zostanie wyznaczony przez MPRI z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

Wpłacona zaliczka podlega: zaliczeniu na poczet ceny nabycia Nieruchomości, zwrotowi (w przypadku odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia m.in.: w związku z korzystniejszym postąpieniem przez inny podmiot lub zakończenia z wynikiem negatywnym negocjacji) na rzecz Zainteresowanego lub przepadkowi na rzecz MPRI (w przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zainteresowany zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Wpłata zaliczki będzie jednocześnie uznawana za zaakceptowanie i potwierdzenie warunków negocjacji i Regulaminu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić 100% ceny nabycia Nieruchomości (pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę) na rzecz MPRI nie później niż na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym o spełnieniu ww. warunku decyduje data uznania rachunku bankowego MPRI lub innych warunków wynikających z protokołu uzgodnień.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca Nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny w miejscu i terminie podanym przez MPRI w celu zawarcia umowy, to wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Biurem Zarządzania Nieruchomościami:
Katarzyna Potęga, tel. 504 018 161, e-mail: k.potega@mpri.pl
(prosimy o telefoniczne potwierdzanie wysłania zapytania na adres mailowy)

Do pobrania
Tytuł
Typ pliku
Rozmiar
Tytuł
Regulamin zbywania nieruchomości
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
299.08 KB
Tytuł
Informacja przetargowa
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
1.50 MB
Tytuł
Wyrys z mapy ewidencyjnej
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
1.01 MB
Tytuł
Wypis z rejestru gruntów
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
2.33 MB
Tytuł
Zaświadczenie o MPZP i rewitalizacji
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
946.00 KB
Tytuł
Wyciąg z MPZP
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
97.51 KB
Tytuł
Analiza możliwości zagospodarowania terenu Kręczki Kaputy
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
14.67 MB
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies