Zarządzanie kryzysowe

Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kryzysowego w Polsce i Warszawie

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej wszystkich szczebli będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej niezależnie od czasu i miejsca ich wystąpienia.

Sytuacja kryzysowa to stan wpływający negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołujący znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Reagowanie kryzysowe to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym.

Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego określa Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz.590 z poź. zmianami).

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy. Do zadań Prezydenta m.st. Warszawy należy:

1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.
2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu.
5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy realizującą w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Więcej na temat zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawa pod linkiem
https://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe

Telefony alarmowe

112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy:

- nagłe zagrożenie życia lub zdrowia, w tym akt przemocy,
- nagłe zagrożenie środowiska lub mienia oraz zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 999 – Pogotowie Ratunkowe:

- nagłe zagrożenie życia lub zdrowia

 998 – Straż Pożarna:

- pożar, klęska żywiołowa,
- likwidacja miejscowych zagrożeń,
- specjalistyczne czynności ratunkowe. 

 997 – Policja:

- napaść, przemoc, kradzież, włamanie,
- wypadki drogowe,
- naruszenie bezpieczeństwa i porządku.

 986 – Straż Miejska:

- zakłócanie porządku w miejscach publicznych,
- nieprawidłowe parkowanie,
- osoby nietrzeźwe, bezdomni,
- zaśmiecanie, niszczenie mienia,
- porzucone i (lub) niebezpieczne zwierzęta.

 19115 – Miejskie Centrum Kontaktu:

- awarie, uszkodzenia infrastruktury miejskiej,
- problemy i informacje związane z funkcjonowaniem miasta (np. transport, oczyszczanie, odśnieżanie).

 SŁUŻBA DRUŻYNA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY

dyżur telefoniczny pełniony całą dobę: 19 656 lub (+48) 22 443 01 12 

 991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. z 2007 Nr 89, poz. 590 z póź. zmianami

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies