Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o.

Wstęp Deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji spółka z o.o.
 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • serwis jest responsywny,
 • strony są scrollowane,
 • wyszukiwarka (lupa) dla całego serwisu,
 • tagi,
 • mapa strony,
 • przyjazne okruszki na stronie,
 • teksty przyjazne dla czytników głośnoczytających tekst,
 • nawigacja możliwa przy pomocy klawiatury (bez użycia myszki),
 • powiększanie czcionki, odstępów między wierszami, odstępów miedzy literami;
  po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu. Przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony. Wybrany rozmiar czcionki zostaje zapamiętany w obrębie wszystkich podstron przynajmniej na czas trwania sesji użytkownika,
 • fokus jest widoczny; przyciski powiększenia są widoczne i dostępne z poziomu klawiatury,
 • wersja kontrastowa; zmiana kontrastu i powrót do pierwotnej kolorystyki; kontrast treści w stosunku do tła wynosi 4,5:1; przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny i spełnia minimalne wymagania kontrastu; w wersji kontrastowej przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki jest dobrze widoczny,
 • wszystkie strony posiadają nagłówki w prawidłowej hierarchii,
 • wszystkie strony serwisu mają unikalne tytuły,
 • serwis nie jest zbudowany na bazie tabel - elementów konstrukcji układu serwisu,
 • mechanizmy nawigacyjne są przedstawione za pomocą list,
 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna; elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształt, lokalizacja wizualna, miejsce lub dźwięk,
 • architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna,
 • odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem,
 • typografia tekstów i kontrastu jest zaprojektowana pod kątem czytelności,
 • wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują, posiadają mechanizm, który pozwoli na ich zatrzymanie lub ukrycie,
 • znaczniki ALT dla wszystkich zdjęć; każdy plik graficzny ma możliwość opisania tekstowego,
 • pliki video posiadają napisy,
 • semantyczność HTML,
 • nie są prezentowane treści zwiększające ryzyko napadu padaczki, czyli takie, które migają więcej niż 3 razy na sekundę i zawierają dużo czerwieni,
 • odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona,
 • nie są stosowane mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu,
 • dynamiczne zmiany treści jak np. komunikaty w okienkach dialogowych, ostrzeżenia, itp. (odbywające się bez przeładowania strony) są opatrzone odpowiednimi atrybutami ARIA,
 • wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami i jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu; w przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie,
 • jako zabezpieczenie formularzy nie jest zastosowane rozwiązanie CAPTCHA, bazujące tylko na charakterystykach zmysłowych jak wzrok czy słuch,
 • całkowita zgodność ze standardami HTML całego serwisu w wersji 5 html.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31; aktualizacja: 2024-03-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
  

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Adamczyk, e.adamczyk@mpri.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 565 21 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Wnioski o zapewnienie dostępności są dostępne pod linkiem tutaj.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o. znajduje się przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 w Warszawie, w budynku A.
 2. Dojazd do budynku pojazdem własnym możliwy jest od ul. Wybrzeże Gdyńskie.
 3. Dojścia piesze do budynku są od ulicy Gwiaździstej i ulicy Podleśnej. Przejścia dla pieszych znajdują się od ul. Gwiaździstej i posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują: schody, podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych oraz drewniana kładka.
 4. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 250 m (przystanek Gwiaździsta 04 – linie nr 121, 157, 185, 197, oraz przystanek Gwiaździsta 01 – linia nr 122).
  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
 5. Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Podleśnej x ul. Klaudyny.
 6. Wejście na posesję Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o. poprzedzają schody (5 stopni) lub pochylnia bez poręczy oraz furtka o szerokości min. 90 cm. Za furtką znajduje się jeden stopień (krawężnik).
 7. Do budynku biurowego prowadzą dwa wejścia – główne i boczne. Do obydwu wejść prowadzą podjazdy z poręczami dla wózków.
 8. Sekretariat znajduje się na piętrze po prawej stronie od wejścia głównego. Komunikacja między piętrami odbywa się za pomocą schodów. Do sekretariatu na piętro można wjechać także podnośnikiem elektrycznym dla osób niepełnosprawnych. Obszar korytarza na parterze oraz część korytarza z sekretariatem pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.
 9. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze przy sali konferencyjnej oraz na piętrze.
 10. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest zapewniona w postaci tablic informacyjnych. Brak jest oznaczeń w alfabecie Brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.
 11. W budynku znajduje się pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.
 12. Na terenie posesji pracownik ochrony (24h) udzieli informacji na temat dostępnych miejsc parkingowych i przydzieli dogodne miejsce parkingowe umożliwiające swobodne poruszanie się oraz pokieruje osobę zainteresowaną do konkretnego biura/działu/pracownika, zgodnie z rozkładem pomieszczeń w budynku.
 13. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów spółki. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 14. W siedzibie MPRI istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.
 15. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

Aplikacje mobilne

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies